Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I năm 2023, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ngày 22/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 63/BC-UBND về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I năm 2023, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trên cơ sở các Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa của các Bộ, ngành trung ương, tỉnh đã kiểm soát chất lượng và ban hành 24 Quyết định công bố đối với 189 TTHC, trong đó: công bố mới 35 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 55 thủ tục; bãi bỏ, thay thế 99 thủ tục. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân, doanh nghiệp; tỉnh đã tổ chức tiếp nhận trực tiếp 08 PAKN nghị trên Hệ thống PAKN, trong đó: đã hoàn thành việc trả lời và công khai 05 kết quả xử lý PAKN trên Hệ thống PAKN, 03 PAKN đang phối hợp xử lý. Ngoài ra, thông qua số điện thoại đường dây nóng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 06 PAKN do không thuộc thẩm quyền giải quyết nên đã hướng dẫn người dân gửi phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(Quang cảnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa

huyện Mỹ Tú)

Trong quý I, toàn tỉnh đã tiếp nhận 165.470 hồ sơ trong đó, giải quyết trước hạn, đúng hạn: 158.035 hồ sơ, quá hạn: 287 hồ sơ, đang giải quyết 7.148 hồ sơ. Nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông có hiệu quả ngày 30/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3576/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong quá trình tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

(Người dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Mỹ Tú)

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã kết nối, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cán bộ một cửa ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã đều đã khai thác được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, phục vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đang cung cấp 995 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 822 dịch vụ công trực tuyến một phần. Hiện nay có 1.002 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (đạt tỷ lệ 55,15% trên tổng số TTHC của tỉnh).

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được triển khai và thực hiện nghiêm túc. Tỉnh luôn chủ động ban hành kịp thời, đồng bộ các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả và kịp thời các nhiệm vụ trong công tác kiểm soát TTHC và đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 663
  • Tất cả: 928446
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.