Sóc Trăng ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ngày 12/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

    Nhằm mục tiêu đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

    Theo đó, Kế hoạch điều chỉnh các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp…, trong đó: tập trung điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên ứng dụng công nghệ mới….

    Cụ thể trong năm 2022 nội dung trọng tâm thực hiện Kế hoạch gồm:

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết, tăng tối thiểu 20% đối với kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và đất đai với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022.

- Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

- Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

    Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch điều chỉnh để tổ chức thực hiện; định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Trung tâm PVHCC


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 588
  • Trong tuần: 588
  • Tất cả: 764605
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.