Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, trong quý, tỉnh đã ban hành 16 Quyết định công bố đối với 132 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp nhận 20 phản ánh, kiến nghị thông qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đã xử lý và hoàn thành việc công khai kết quả giải quyết 09 phản ánh, kiến nghị; đang xử lý 11 phản ánh, kiến nghị. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 252.464 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn: 248.158 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,99%), quá hạn 35 hồ sơ (đạt tỷ lệ 0,01%), số hồ sơ đang giải quyết 4.271 hồ sơ.

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/4/2022 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành trong quý III/2022.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân,

doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Sóc Trăng

Để đảm bảo công tác phối hợp giải quyết TTHC đạt hiệu quả, chất lượng, tỉnh đã ban hành Quy định về quy trình một cửa liên thông cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh; 06 Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết đối với 80 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các sở, ngành tỉnh; ban hành Nội dung, phương thức và mẫu phiếu chấm điểm đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh để áp dụng thống nhất tại địa phương.

Nhằm kịp thời trang bị những kỹ năng cần thiết của nghiệp vụ kiểm soát TTHC và thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn cho hơn 170 đại biểu là công chức làm đầu mối và công chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đối với nghiệp vụ kiểm soát TTHC, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các thao tác thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và khai thác hiệu quả các hợp phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhìn chung, tỉnh tập trung triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ về cải cách TTHC, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Văn phòng Chính phủ; đôn đốc triển khai quy trình số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và các nhiệm vụ thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, để triển khai công tác số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo tiến độ thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 533
  • Trong tuần: 3 091
  • Tất cả: 542278
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.