Một số kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Sóc Trăng đã ban hành đầy đủ, kịp thời các Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022, Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 31/10/2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022; thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; đôn đốc thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021; tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022.

Thống kê công tác công bố, công khai TTHC năm 2022, tỉnh đã ban hành 79 Quyết định công bố đối với 561 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp nhận, hoàn tất xử lý và công khai kết quả giải quyết 65/65 phản ánh, kiến nghị thông qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC, tỉnh tổ chức rà soát 10 TTHC thuộc 07 nhóm quy định TTHC và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 12 TTHC/10 TTHC; tổng chi phí tiết kiệm được 198.591.059 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 24,74%, đạt 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC được kiến nghị xử lý; tỉnh đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá TTHC, 08 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC để đề nghị các Bộ, ngành có liên quan xem xét, xử lý kết quả rà soát sớm hơn thời gian theo Kế hoạch đề ra.

Quang cảnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân

tại Bộ phận Một cửa huyện Long Phú.

Đối với công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh đã tiếp nhận 894.541 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn: 887.715 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,93%), trễ hạn 634 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,07%), số hồ sơ đang giải quyết 6.192 hồ sơ.

Toàn tỉnh có 394 TTHC được cung cấp ở mức độ 3 (đạt tỷ lệ 21,33%) và 982 TTHC được cung cấp mức độ 4 (đạt tỷ lệ 53,17%). Trong đó, có 817 thủ tục mức 3, 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 59,38 % trên tổng số thủ tục mức độ 3, 4; tiếp nhận và giải quyết 34.311 hồ sơ nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (đạt tỷ lệ 3,82%), số hồ sơ tỉnh đã đồng bộ trạng thái 402.859 hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong tỉnh đã phát sinh 555 giao dịch thanh toán trực tuyến, trong đó có 260 giao dịch thành công với số tiền 139.870.00 đồng; số giao dịch liên quan đến thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai là 268 giao dịch với 144 giao dịch thành công với tổng số tiền 271.954.550 đồng.

Nhằm kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC, tỉnh đã ban hành 35 Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết đối với 622 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các sở, ngành tỉnh, Công an tỉnh và áp dụng tại cấp huyện, cấp xã; ban hành Nội dung, phương thức và mẫu phiếu chấm điểm đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để áp dụng thống nhất tại địa phương; chấp thuận cho Công an tỉnh không tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đối với 12 TTHC lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh; phê duyệt quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (mức độ 4) và quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến để triển khai thực hiện ....

Tiếp tục quan tâm, đôn đốc và thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, trong đó: tập trung thực hiện Kế hoạch về kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo và đôn đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai quy trình số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và các nhiệm vụ thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, để triển khai công tác số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh ./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 667
  • Tất cả: 928450
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.