Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

STT   Nội dung báo cáo File đính kèm 
 1  BC Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm PVHCC tháng 01 năm 2019  01.BC-TTHC_thang01_2019.pdf
 2  BC Tình hình kết quả hoạt động của Trung tâm PVHCC quý I năm 2019  02.BC-TTHC_quy_1_2019.pdf
 3  BC Sơ kết tình hình kết quả hoạt động của Trung tâm PVHCC 06 tháng đầu năm 2019  03.BC-TTHC_06_thang_2019.pdf
 4  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 08 năm 2019  04.BC-TTHC_thang_8_2019.pdf
 5  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 09 năm 2019
 05.BC-TTHC_thang_9_2019.pdf
 6  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 10 năm 2019  06.BC-TTHC_thang_10_2019.pdf
 7  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 11 năm 2019  07.BC-TTHC_thang_11_2019.pdf
 8  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2019  08_BC_TTHC_thang_12_2019.pdf
 9  BC Tổng kết hoạt động của Trung tâm PVHCC năm 2019  BC_TongKet_2019.pdf
 10  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 01 năm 2020  10_BC_Thang01_2020.pdf
 11  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 02 năm 2020  11_BC_Thang02_2020.pdf
 12  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 03 năm 2020   BC_thang_03_2020.pdf
 13  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 04 năm 2020   BC_thang_4_2020.pdf
 14  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 05 năm 2020  BC thang 05_2020.pdf
 15  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 06 năm 2020  BC_thang_06_2020.pdf
 16  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 07 năm 2020  TTHC_BC_thang_07_2020.pdf
 17  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 08 năm 2020
 Báo cáo tháng 8 của TTPVHCC.pdf
 18  BC Tình hình kết quả giải quyết TTHC tháng 09 năm 2020  TTHC_BC_thang_9_2020.pdf
 19  BC Tình hình kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2020   TTHC_BC_09_thang_dau_nam_2020.pdf
 20  BC Sơ kết tình hình, kết quả thực hiện thí điểm chuyển giao Bưu điện tỉnh   TTHC_BC_so_ket_chuyen_giao_Buu_dien.pdf
 21  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 10 năm 2020  TTHC_BC_thang_10_2020.pdf
 22  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 11 năm 2020  TTHC_BC_thang_11_2020.pdf
 23  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020  TTHC_BC_thang_12_2020.pdf
 24  BC Tổng kết tình hình, kết quả hoạt động năm 2020  TTHC_Bao_cao_tong_ket_nam_2020.pdf
 25  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 01 năm 2021  TTHC_BC_thang_01_2021.pdf
 26  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 02 năm 2021  TTHC_BC_thang_02_-_2021.pdf
 27  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 03 năm 2021   TTHC_BC_thang_03_-_2021.pdf
 28  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 04 năm 2021

 BC_Thang4_2021.pdf 

 29  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 05 năm 2021

BC THANG 5 2021.pdf

 30  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 06 năm 2021 

BC_Thang06_2021.pdf

 31  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 07 năm 2021  BC_thang_07_2021.pdf
 32  BC Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 08 năm 2021

 BC_thang_08_2021.pdf

 33  BC Tình hình, kết quả hoạt động tháng 09 năm 2021

 BC_thang_09_2021.pdf

 34  BC Tình hình, kết quả hoạt động tháng 10 năm 2021

  BC_thang_10_2021.pdf

 35  BC Tình hình, kết quả hoạt động tháng 11 năm 2021

  BC_thang_11_2021.pdf

 36  BC Tình hình, kết quả hoạt động tháng 12 năm 2021

TTHC-baocaothang122021.pdf

 37  BC Tổng kết tình hình, kết quả hoạt động năm 2021 

TTHC_BC_tong_ket_nam_2021.pdf

 38  BC Tình hình, kết quả hoạt động tháng 01 năm 2022   TTHC_bc_thang_01_2202.pdf
 39  BC Tình hình, kết quả hoạt động tháng 02 năm 2022  TTHC_bao_cao_thang_2-2022.pdf
 40  BC Tình hình, kết quả hoạt động tháng 03 năm 2022   TTHC_BC_thang_3_nam_2022.pdf
 41  BC Tình hình, kết quả hoạt động tháng 04 năm 2022  TTHC_BC_thang_4_nam_2022.pdf
 42  BC Tình hình kết quả hoạt động tháng 05 năm 2022   TTHC_BC_thang_5_nam_2022.pdf
 43  BC Tình hình kết quả hoạt động tháng 06 năm 2022   TTHC_BC_thang_6_nam_2022.pdf
 44  BC Tình hình kết quả hoạt động tháng 07 năm 2022   TTHC_BC_thang_7_nam_2022.pdf
 45  BC Tình hình kết quả hoạt động tháng 08 năm 2022   TTHC_BC_thang_8_nam_2022.pdf
 46  BC Tình hình kết quả hoạt động tháng 09 năm 2022  TTHC_BC_thang_9_nam_2022.pdf
 47  BC Tình hình kết quả hoạt động tháng 10 năm 2022  TTHC_BC_thang_10_nam_2022.pdf


Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 172
  • Trong tuần: 2 350
  • Tất cả: 1224577