Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Cơ cấu lãnh đạo
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 04 Phó Chánh Văn phòng. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng, giúp Chánh Văn phòng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Chánh Văn phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm thay Chánh Văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Chánh Văn phòng không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Cơ cấu tổ chức
Các đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:
1) Phòng Tổng hợp
2) Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên
3) Phòng Khoa giáo - Văn xã
4) Phòng Hạ tầng - Công thương
5) Phòng Nội chính
6) Phòng Hành chính - Tổ chức
7) Phòng Quản trị - Tài vụ
8) Phòng Ngoại vụ
9) Ban Tiếp công dân tỉnh

10) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đơn vị hành chính đặc thù)


(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022  của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 150
  • Trong tuần: 2 328
  • Tất cả: 1224555